ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden KOOKalot

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van KOOKalot, zoals deze beschikbaar zijn gesteld in december 2022. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van KOOKalot.

KVKnummer: 85599

Het gebruik van de informatie op deze website is eigendom van KOOKalot. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom is van KOOKalot.

 

Prijzen

Op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn onder voorbehoud.

 

Inschrijving

De offertes van KOOKalot zijn vrijblijvend. Uw inschrijving is definitief na bevestiging door KOOKalot. Voor de lessen geldt een minimaal aantal deelnemers van 6 kinderen, tenzij anders vermeld. KOOKalot behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de les niet door te laten gaan. KOOKalot zal uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de les dit aan de opdrachtgever doorgeven. Bij annulering door KOOKalot ontvangt opdrachtgever een eventueel factuurbedrag retour. De wijziging van het aantal opgegeven kinderen voor een kinderfeestje kan tot 72 uur voor aanvang van het kinderfeestje, of in overleg. De wijziging dienen per mail te worden doorgeven. Indien het aantal kinderen bij een kinderfeestje minder dan 6 bedraagt, wordt het tarief voor 6 kinderen gerekend.

 

Betaling

Kookfeestjes en andere activiteiten dienen uiterlijk op de dag van de activiteit betaald te zijn. Is er na het verstrijken van die datum nog niets ontvangen, dan zendt KOOKalot eenmalig een betalingsherinnering en heeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering niet is betaald, is KOOKalot gerechtigd de wettelijke verhoging in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Door KOOKalot te maken of gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Annulering

Annulering door opdrachtgever kan tot 7 dagen voor aanvang van de geboekte activiteit en is kosteloos. Bij annulering door de opdrachtgever vanaf 7 dagen tot 72 uur voor aanvang van de geboekte activiteit, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering door opdrachtgever binnen 72 uur voor aanvang van de geboekte activiteit, of bij het niet verschijnen van de deelnemer in de les of bij één van de overige activiteiten van KOOKalot, wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

Als de deelnemer niet op komt dagen, vindt geen restitutie plaats. KOOKalot is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering. Indien de te leveren dienst door overmacht niet geleverd kan worden, behoudt KOOKalot zich het recht voor de reservering te wijzigen of te annuleren. Bij annulering volgt volledige restitutie aan de opdrachtgever. Onder overmacht worden onder meer gerekend: Familieomstandigheden of ziekte eigenaar KOOKalot; extreme weeromstandigheden; Ijzel, sneeuw, storm; stroomuitval of brand bij lokaties waar KOOKalot werkt.

 

 

Risico en aansprakelijkheid

KOOKalot is slechts aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de deelnemer of van derden als deze schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van KOOKalot

KOOKalot is slechts aansprakelijk voor schade van letsel van de deelnemer of van derden als dit letsel is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van KOOKalot.

KOOKalot is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van KOOKalot is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

 

Neem bij vragen contact op met KOOKalot.

 

 

Algemeen

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een ingrediënt niet verkrijgbaar is, behoudt KOOKalot zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

 

 

Versie december 2022